Valorant Kuva: Riot games

Naisten omille sarjoille esportsissa on perusteensa

--

--

E-urheilun monitoimimies, liiton mies. "Ärsyttävä kaveri twitteristä".

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Teemu "wabbit" Hiilinen

E-urheilun monitoimimies, liiton mies. "Ärsyttävä kaveri twitteristä".