Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Vantaan tarjoama maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille on ollut kiistatta onnistunut päätös. Maksuton ehkäisy on vähentänyt abortteja määrää alle 20-vuotiaiden kohdalla kolmanneksella ja alle 25 vuotiaiden kohdalla 14%:lla.

Seksuaalisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus ja se kuuluu olennaisena osana ihmisen kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Kerava ei tällä hetkellä tarjoa maksutonta ehkäisyä kuin alle 20-vuotiaille. Vantaa-Keravan hyvinvointialueen tulee laajentaa koko hyvinvointialuetta koskeva maksuton ehkäisy koskemaan kaikki alle 25-vuotiaita sekä myös kaikenikäisiä vuoden sisällä synnyttäneitä.

Maksuton ehkäisy on tärkeätä ensisijaisesti vähentääksemme abortin aiheuttamaa henkistä kuormitusta. Se on myös kustannuksia säästävää. Yhden abortin hinta on noin 1 000 euroa.

Ehkäisy ei saa koskaan jäädä kiinni taloudellisesta tilanteesta. Monet nuoret ja vastasynnyttäneet ovat heikossa taloudellisessa asemassa. Maksuton ehkäisy parantaa edelleen nuorten, sekä synnyttäneiden seksuaaliterveyttä, myös vähentää taloudellisen eriarvoisuuden vaikutuksia tehokkaan ehkäisyn saatavuuteen.

Tästä syystä Vantaa-Keravan hyvinvointialueen tulee tarjota maksuton ehkäisy nuorille ja synnyttäneille.

--

--

E-urheilun monitoimimies, liiton mies. "Ärsyttävä kaveri twitteristä".

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Teemu "wabbit" Hiilinen

E-urheilun monitoimimies, liiton mies. "Ärsyttävä kaveri twitteristä".